Privatlivspolitik for Ulsted Autohandels behandling af Personoplysninger

Forhandler:
Navn: Ulsted Autohandel A/S (herefter nævnt Forhandler)
Adresse: Vestergade 43, Ulsted
Postnummer/by: 9370 Hals
Telefonnr.: 96542200
E-mail: info@ulsted-autohandel.dk 

 

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter el. dine serviceydelser.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger fx i forb. med, du køber el. sælger en bil, indgår en leasingaftale el. en aftale om servicering el. værkstedsbesøg el. ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

 

Formål og typer af personoplysninger

Forhandleren behandler dine personoplysninger til varetagelse af flg. overordnede formål, afhængig af din konkrete situation:

 • Køb/salg el. leasing af biler
 • Servicering og værkstedsydelser
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i det samtykke, du har givet til direkte markedsføring via e-mail og el. SMS
 • Udarbejdelse af en profil af mig, så jeg får de informationer, der er vurderet af Forhandleren som værende at størst værdi for mig ud fra de indsamlede tracking-personoplysninger og andre personoplysninger, som er indsamlet om mig.
 • Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

 

Typer af personoplysninger

Forhandleren indsamler personoplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, CPR-registret mv. og behandler blandt andet flg. kategorier af personoplysninger:

 • Navn på ejer el. bruger af bilen
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Personoplysninger om købshistorik hos Forhandleren
 • Personoplysninger om din bil, fx bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, valgte forsikringer mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn, karosserieftersyn og obligatoriske syn
 • Informationer om finansiering af bilen
 • Informationer fra førsalgsaktiviteter
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring

 

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

To varianter:

 1. Dine personoplysninger anvendes IKKE til automatiseret, individuel beslutningstagning el. profilering
 2. Dine personoplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning el. profilering

Type af profilering:

Variant A anvendes, da vi ikke udsender nyhedsbreve mv. til vores kunder. Mundtlig accept gives af kunden til profilering på facebook – facebook anvendes kun ved køb af ny el. brugt bil. Vi indkalder til gratis karosseritjek og service en gang om året, hvilket går under interesseafvejning.

 

Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb el. salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra C)
 • Samtykke ift. direkte markedsføring og tracking i forb. med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a)
 • Personoplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag, fx interesseafvejningsreglen. Derfor kan du opleve, at personoplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt. trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen, evaluere købs- og værkstedsoplevelser samt til at udarbejde statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

 

Kilder

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet el. computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos Forhandleren, fra forsikringsselskaber og fra finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette iht. et samtykke, som du har afgivet over sådanne forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter.

 

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når Forhandleren indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne.  Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. såfremt personoplysningerne er nødvendige for at vi kan afgive sådanne tilbud, fordele samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og  lign. bestemmer du selv, om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Forhandleren ikke følge op på en evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forb. med salg/køb af biler, leasingaftaler el. servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Forhandleren at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå el. gennemføre en sådan aftale.

 

Behandlingsprincipper

Vi vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysningerne skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysningerne skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysningerne skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt og identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Personoplysningerne skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret el. ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse el. beskadigelse under anvendelse af passende tekniske el. organisatoriske foranstaltninger.

 

Risikoanalyse

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af personoplysninger.

 

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Forhandleren overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne på vegne af Forhandleren. Sådan databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Forhandleren overfører personoplysninger til tredjeparter i forb. med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder importører, finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Læs mere om Suzukis privatlivspolitik via flg. link: https://www.suzuki.dk/privatlivspolitik  Læs mere om Mazdas privatlivspolitik via flg. link: https://www.mazda.dk/databeskyttelse/

 

Forhandleren videregiver dine personoplysninger til motorregistret, SKAT, evt. finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forb. med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (el. anden lign. offentlig myndighed) el. retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbevarer Forhandleren personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring opbevarer Forhandleren dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt og at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjelmede forældelsesregler for at ifalde straf.

 

Dine Rettigheder

Du har eft. lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til af få begrænset personoplysninger,  retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataminimering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/el. dine rettigheder i forb. hermed, er du velkommen til og kontakte os; Ulsted Autohandel A/S, Vestergade 43, Ulsted, 9370 Hals. Tlf.: 96542200, email: info@ulsted-autohandel.dk

hj@ulsted-autohandel.dk el. nn@ulsted-autohandel.dk

Ændring af personoplysningspolitik

Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der en orientering af vores brugere på www.ulsted-autohandel.dk. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

 

Henvendelser

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse el. dit forhold til os i øvrigt, er du meget velkommen til og rette henvendelse til os; Ulsted Autohandel A/S.

 

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine personoplysninger:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K.

Telefon 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk